Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Кафедра технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи

  Опубліковано 5 років назад

  Туристична індустрія поступово стає однією із найважливіших складових частин економіки як на регіональному, так і на національному рівнях.

  У зв’язку зі зростанням значення туризму в економіці України постає необхідність створення системи якісної підготовки висококваліфікованих фахівців з туризму та готельно-ресторанної справи.

  Підготовку спеціалістів туристичного спрямування в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини було започатковано  у липні 2011 року  на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи.
  DSC_0006Метою діяльності кафедри є підвищення рівня методичного забезпечення навчально-виховного процесу та підготовка для індустрії туризму  і готельно-ресторанного бізнесу фахівців нової формації, що поєднують глибокі теоретичні знання з практичними навичками ефективної роботи у складному та динамічному конкурентному середовищі ринкової економіки.

  wp_20140408_005 8 img_9820

  Кафедра технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи   забезпечує підготовку фахівців за освітнім ступенем «бакалавр»:

  Кафедра технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи   забезпечує підготовку фахівців за освітнім ступенем «магістр»:

  Cклад кафедри

  З 2016 року кафедру очолює Поворознюк Інна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент.

  • Поворознюк Інна Миколаївна – завідувач кафедри, к.е.н., доцент
   Науковий ступінь: кандидат економічних наук  Вчене звання: доцент Тематика наукових досліджень: Оплата праці в трансформаційній економіці. Туризм, туристична індустрія.  Викладає навчальні дисципліни: міжнародний туризм, організація готельного…
  • Штангеєва Надія Іванівна – д.т.н., професор
   Д.т.н., професор Штангеєва Надія Іванівна Повну вищу освіту здобула в Київському технологічному інституті харчової промисловості у 1971р. за спеціальністю: Технологія цукристих речовин. Кваліфікація: інженер-технолог Захистила…
  • Кирилюк Ірина Миколаївна – к.е.н., доцент
   Науковий ступінь: кандидат економічних наук Вчене звання доцент Стаж роботи: 15 років Біографія У 1998 р. здобула вищу освіту в Уманській сільськогосподарській академії за спеціальністю…
  • Осьмьоркіна Наталя Михайлівна – к.е.н., доцент
   Посада: старший викладач Науковий ступінь: кандидат економічних наук Стаж роботи: 2 роки Біографія: У 2011 р. здобула вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені…
  • Слатвінська Леся Анатоліївна – к.е.н., доцент
   К.е.н., доцент Повну вищу освіту здобула в Уманському державному аграрному університеті за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та здобула кваліфікацію менеджера зовнішньоекономічної діяльності (2004 рік). Дисертацію…
  • Кузьменко Ольга Андріївна – к.е.н., викладач
   Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат економічних наук Стаж роботи: 4 років Біографія У 2010 р. здобула вищу освіту в Уманському національному університеті садівництва за спеціальністю…
  • Кравченко Леся Василівна – к.п.н., доцент
   Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук Вчене звання: доцент З 2001 по 2004 рік навчалась в аспірантурі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. У 2005…
  • Бербец Тетяна Миколаївна – к.п.н., викладач
   Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук Тематика наукових досліджень: Формування досвіду самостійної творчої діяльності в учнів основної школи у процесі технологічної підготовки З 2012 по 2015…
  • Литвин Оксана Вікторівна – викладач
   Посада: викладач Стаж роботи: 10 років Біографія: У 2001 р. здобула вищу освіту в Уманській державній аграрній академії за спеціальністю «Менеджмент організацій», отримала спеціальність менеджера…
  • Коган Наталія Юріївна – викладач
   Посада: Викладач Науковий ступінь:   Стаж роботи:   Біографія: З 1 вересня 2014 року ·         Вищу освіту у 2013 здобула  в Уманському національному університеті садівництва.…
  • Зайцева Анастасія Анатоліївна – лаборант
   Посада: лаборант У 2009 році закінчила Уманську ЗОШ №3 і вступила до Уманської філії черкаського кооперативного економіко-правового коледжу за спеціальністю: «Організація обслуговування в закладах ресторанного…

  Навчально-методична діяльність кафедри. Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчального процесу та впровадженням сучасних педагогічних технологій. Викладачі проводять різні види занять, використовуючи новітні методи і прийоми, які забезпечують ефективність навчання. Суттєвою перевагою є те, що реалізовується принцип конструктивної співпраці із студентами.

  У навчальному процесі використовуються інноваційні та інтерактивні форми навчання: ділові ігри, тренінги, інформаційні технології тощо.

  foto336foto4
   

  • Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі

   ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ

    

   • Вступ до фаху
   • Географія туризму
   • Громадське будівництво
   • Дизайн об’єктів готельно-ресторанного господарства
   • Державна політика і регулювання в туризмі
   • Експертиза якості надання послуг готельного і ресторанного господарства
   • Інноваційні технології в туризмі
   • Інноваційні ресторанні технології
   • Інноваційні технології у готельному господарстві
   • Інфраструктура готельного і ресторанного господарства
   • Інфраструктура туризму
   • Історія розвитку світового туризму
   • Інженерне обладнання будівель
   • Креативні стилі приготування страв
   • Курортний туризм та SPA
   • Методика розробки турів
   • Міжнародна готельна індустрія
   • Міжнародний туризм
   • Організація готельного господарства
   • Організація екскурсійної діяльності
   • Організація інноваційної діяльності в туризмі
   • Організація ресторанного господарства
   • Організація спортивного та оздоровчого туризму
   • Організація транспортних послуг
   • Організація туристичних подорожей
   • Організація анімаційних послуг в готельно-ресторанних комплексах
   • Організація дитячого та молодіжного туризму
   • Основи туризмознавства
   • Практикум з гостинності туризму
   • Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства
   • Регіональне планування розвитку туризму
   • Рекреаційні комплекси світу
   • Ресторанні технології
   • Ринок туристичних послуг
   • Сервісна діяльність в туризмі
   • Технологія продукції ресторанного господарства
   • Технологія продукції ресторанного господарства (Система харчових технологій)
   • Технологія продукції ресторанного господарства
   • ( Технологічний практикум ( кулінарія ))
   • Технологія продукції ресторанного господарства
   • (Товарознавство харчових продуктів)
   • Туристичне країнознавство
   • Туроперейтинг
   • Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства
   • Управління корпораціями в готельно-ресторанному бізнесі
   • Управління розвитком регіонального туризму
   • Управління туристичним підприємством

  Теми лекцій, плани семінарських, практичних, лабораторних робіт, питання, що виносяться на самостійне опрацювання, рекомендовану літературу з кожної дисципліни кафедри студенти можуть знайти у системі дистанційного навчання Moodle Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

  Дисципліни, що викладаються на кафедрі забезпечені підручниками, посібниками та методичною літературою. Студенти мають змогу користуватися бібліотечними фондами наукової бібліотеки університету та методичного кабінету навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти.

  Практика студентів за кордоном. З метою набуття практичних навичок та вивчення зарубіжного досвіду студенти напрямів підготовки 6.140101 ,,Готельно-ресторанна справа» та 6.140103 ,,Туризм” проходять практику у готельно-ресторанних комплексах Греції, Туреччини, Німеччини, Польщі.

  Qo8BnU5-27g

  Наукова робота. Наукова діяльність кафедри планується, організовується і здійснюється відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та є невід’ємною складовою і науковим підґрунтям навчального процесу. Планування та організація наукової роботи здійснюється з урахуванням наукових інтересів науково-педагогічних працівників кафедри.

  Кафедрою постійно здійснюється різнопланова за тематикою та формами наукова робота. Результати наукових досліджень кафедри впроваджуються у навчальний процес шляхом удосконалення методичного забезпечення навчальних дисциплін.

  Викладачі систематично видають наукові статті, методичні розробки, навчальні посібники, монографії, беруть участь у міжнародних, всеукраїнських конференціях, семінарах.

  Кафедрою кожного року проводиться науково-практична інтернет-конференція «Тенденції розвитку готельно-ресторанної індустрії в Україні».

  До науково-дослідної роботи кафедри активно залучаються студенти. Студенти беруть участь у НДР кафедри у таких формах:

  − наукові доповіді за матеріалами досліджень на студентських конференціях;

  − участь студентів у конкурсах бізнес-планів;

  − участь студентів в олімпіадах, конкурсах наукових робіт;

  − підготовка рефератів та ІНДЗ;

  − публікації у збірниках наукових праць та журналах.

  Для студентів університету кафедрою систематично організовуються та проводяться лекції із залученням фахівців, на яких розглядаються актуальні питання розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.

  Викладачі кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи проводять постійну роботу з активізації науково-дослідної роботи студентів університету, яка покликана залучати здібну та талановиту молодь до наукової творчості з метою їх всебічного розвитку, реалізації інтелектуального потенціалу та підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати не тільки виробничі, але і наукові проблеми сьогодення.

  Виховна робота. Велику увагу кафедра приділяє виховній роботі зі студентами, яка реалізується під час навчального процесу та шляхом індивідуальної роботи викладачів. З метою підвищення культурного рівня студентів, ведення ними здорового способу життя систематично організовуються різноманітні культурні (конкурси, презентації, відвідування виставок, музеїв, екскурсії) та спортивно-туристичні заходи (туристичні походи, змагання, свята туризму).

  Також активно і систематично працюють куратори академічних груп. Свою роботу вони спрямовують на підвищення якості навчальної діяльності студентів, формування у них морально-етичних якостей. Основний акцент вони роблять на індивідуальну виховну роботу.

  Крім планових зустрічей зі студентами, на яких розглядаються питання відвідування лекцій та семінарсько-практичних занять, поточної успішності, результати атестацій та сесій, ними проводяться інші різноманітні заходи.

  В цілому колектив кафедри плідно працює в науковій, виховній, освітній сферах діяльності. Удосконалюється матеріально-методична база, активно використовуються найновіші методи та форми навчання.

  OLYMPUS DIGITAL CAMERAIMG_8768OLYMPUS DIGITAL CAMERA

   

   

   

   

   

   

  Контактна інформація 

  20300  Черкаська обл., м. Умань,

  вул. Садова, 2, навчальний корпус №1, к. 322.

  Тел.: 067 915 64 88

  Е-mail: tur.kafedra2016@ukr.net

  Календар

  Грудень 2018
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  « Бер    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31