Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Гарник Олена Анатоліївна

  Опубліковано 5 років назад

  qAmfUn7vZAY

  Посада: доцент
  Науковий ступінь: кандидат економічних наук
  Стаж роботи: 12 років
  Біографія:
  Вищу освіту здобула у 2000 році за спеціальністю «Економіка підприємства» (диплом спеціаліста).У 2012 р. проходила курси підвищення кваліфікації в ДНВЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Економіка підприємства».У 2014 р. захистила дисертацію на тему «Удосконалення системи мотивації праці в умовах інноваційного розвитку економіки», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 “Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика”.У 2015 році пройшла курси підвищення кваліфікації «Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації».Має багаторічний досвід практичної діяльності у підприємницькій сфері.З 2012 по 2015 рр. виконувала обов’язки заступника декана факультету з виховної роботи.

  Бере активну участь у методичній та науковій роботі кафедри. Має низку наукових та науково-методичних публікацій.

  Сфера наукових інтересів: система мотивації праці та регулювання соціально-трудових відносин в умовах інноваційної економіки; організаційно-економічні аспекти функціонування підприємств в умовах інноваційного розвитку економіки

  Читає курси: організація виробництва, потенціал і розвиток підприємства, управління потенціалом підприємства, управління інфраструктурою підприємства

  Знання мов: українська, російська, англійська

  Захоплення: художня література, поезія

   Основні наукові праці:

  1. Ткаченко О.А. Економічні інтереси і проблеми їх реалізації на сучасному етапі. / О.А. Ткаченко // Економіка України: інвестиційно-інноваційні проблеми розвитку. Колективна монографія. / За ред. В.Ф. Бесєдіна, А.С. Музиченка. – К.: НДЕІ – 2006. С. 71-77.
  2. Ткаченко О.А. Мотивація суб’єктів праці в сучасній економіці. / О.А. Ткаченко // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 222: В.5т. – Т.V. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. С. 1062 – 1070.
  3. Ткаченко О.А. Мотиваційний механізм трудової діяльності в сучасних організаціях. / О.А. Ткаченко // Економіка України: соціальні аспекти інноваційної моделі розвитку. Колективна монографія. / За ред. В.Д. Бесєдіна, А.С. Музиченка. – К.: НДЕІ – 2007. – С. 467-474.
  4. Ткаченко О.А. Соціально–економічні основи мотивації підприємницької діяльності. / О.А. Ткаченко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: збірник матеріалів міжнародна науково – практичної конференція, 14-15 грудня 2007 р. – Ч. 2. – Харків: Вид-во ХНАДУ, 2007. – С. 73-75.
  5. Ткаченко О.А. Мотивація, як фактор покращення праці. / О.А.Ткаченко // Сучасні економічні перспективи в умовах сталого розвитку: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково – практична конференція (14 грудня 2007 р.) / Відп. Ред. О.М. Барно. – Кіровоград: Вид-во КІРоЛ «Україна», 2007. – С.137-140.
  6. Ткаченко О.А. Сутність та взаємозв’язок первинних елементів мотиваційної системи. / О.А.Ткаченко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перший крок к науку». Т.3. Економічні, технічні та природничо-математичні науки. – Луганськ: Поліграф ресурс, 2007. – С. 245-250.
  7. Ткаченко О.А. Соціально-економічна сутність мотиваційної системи. / О.А.Ткаченко // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. 1(10): Економічні науки. – Чернівці, 2008. – С. 314-325.
  8. Ткаченко О.А. Аналіз основних мотиваційних теорій з погляду використання їх фундаментальних положень для побудови мотиваційної системи. / О.А.Ткаченко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 19: У двох частинах. – Черкаси: ЧДТУ, 2008. – Частина І. – 221-225.
  9. Ткаченко О.А. Зарубіжний досвід розвитку мотиваційної складової в організації економічної діяльності. / О.А.Ткаченко // Збірник наукових праць Кримського наукового центру Національної академії наук «Культура народов Причорноморя». Науковий журнал. – № 149 – Сімферополь, 2008р. – С. 58-61.
  10. Ткаченко О.А. Матеріальне заохочення в системі трудової мотивації. / О.А.Ткаченко // Економічний розвиток країни: проблеми, пріоритети, правові аспекти. Збірник матеріалів. – Умань: СПД Жовтий, 2008 – С. 170-172.
  11. Ткаченко О.А. Мотиваційний механізм в управлінні якістю інноваційної продукції. / О.А.Ткаченко // Матеріали ІV Міжнародної конференції «Стратегия качества в промышленности и образовании» (30 травня – 6 червня) Науковий журнал Технічного університету – Варна – Дніпропетровськ – Варна: ДІПОпром, ТV-Варна, 2008 – С. 546-548.
  12. Ткаченко О.А. Мотиваційні чинники працевлаштування молодої особи. / О.А.Ткаченко, Л.В. Голуб // Науковий вісник: Зб. наук. Пр. – Випуск 3. – Умань: РВЦ «Софія», 2009 – С. 103-108.
  13. Ткаченко О.А. Проблема зайнятості населення у національній економіці України / О.А. Ткаченко, Н.О. Заставнюк // Науковий вісник: Зб. наук. пр. – Випуск 3. – Умань: РВЦ «Софія», 2009 – С. 108-113.
  14. Ткаченко О.А. Заробітна плата як одна із форм мотивації трудової діяльності підприємств. / О.А. Ткаченко, В.А. Клименко // Науковий вісник: Зб. наук. пр. – Випуск 3. – Умань: РВЦ «Софія», 2009 – С. 113-121.
  15. Ткаченко О.А. Вдосконалення мотиваційної політики організації. / О.А.Ткаченко // Материалы пятой международной научно-практической конференции «Украина и глобальная экономика: теория и практика хозяйствования» (30-31 октября 2009 года). – Симферополь: ДИАЙПИ, 2009. – С. 71-72.
  16. Ткаченко О.А. Матеріальне стимулювання в системі трудової мотивації. / О.А.Ткаченко // Розвиток фінансових відносин в умовах трансформаційних процесів: матеріали 2-го міжнародного симпозіуму (10 грудня 2009 р.); Міністерство фінансів України, Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі. – Х.: ХІФ УДУФМТ, 2009. С. 357-361.
  17. Ткаченко О.А. Вдосконалення мотиваційної політики організації. / О.А.Ткаченко // Збірник наукових праць Кримського наукового центру Національної академії наук «Культура народов Причорноморя». Науковий журнал. – № 172: Т.2. – Сімферополь, 2009р. – С. 58-61. – С. 177-181.
  18. Ткаченко О.А. Принципи функціонування мотиваційної системи та удосконалення регулювання її державою. / О.А.Ткаченко // Економіка України: інноваційна стратегія українських реформ. Колективна монографія. / За ред.. В.Д. Бесєдіна, А.С. Музиченка. – К.: НДЕІ, 2010. – С. 491-497.
  19. Ткаченко Е.А. Институционально-мотивационные механизмы трудовой и предпринимательской активности. / Е.А.Ткаченко // Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. № 2(5). – Кассандра, 2011. С.40-44.
  20. Ткаченко О.А. Економічна природа мотиваційного процесу людської діяльності. / О.А.Ткаченко // Економіка України: фінансово-економічні проблеми інноваційного розвитку. Колективна монографія. / За ред. В.Д. Бесєдіна, А.С. Музиченка. – К.: НДЕІ, 2012. – С. 430-435.
  21. Музиченко А.С. Сучасні тенденції та особливості у формуванні мотивації праці на мезорівні в умовах до інноваційної економіки. / А.С. Музиченко, О.А. Ткаченко // Інноваційна складова сучасної динаміки: колективна монографія. / За ред. В.Д. Бесєдіна. А.С. Музиченка. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2013. – С. 207-215.
  22. Ткаченко Е.А. Мотивационная основа развития интеллектуального капитала в Украине. / Е.А. Ткаченко // Научный журнал «Проблемы экономики и менеджмента». № 10(26). – ООО «ПервопечатникЪ», 2013. – С. 50-55.
  23. Ткаченко Е.А. Причины деформации трудовых ценностей и мотивов работников в условиях формирования инновационной экономики в Украине. / Е.А. Ткаченко // Международное научное издание «Современные фундаментальные и прикладные исследования». № 3(10). АНО «УЦ «МАГИСТР», 2013, – С. 141-145.