Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Поворознюк Інна Миколаївна

  Опубліковано 5 років назад

  DSC_0026

  Науковий ступінь: кандидат економічних наук 

  Вчене звання: доцент

  Тематика наукових досліджень: Оплата праці в трансформаційній економіці. Туризм, туристична індустрія. 

  Викладає навчальні дисципліни: міжнародний туризм, організація готельного господарства, організація ресторанного господарства, управління якістю туристичних послуг. 

  Основні наукові праці:

  1. Поворознюк І. М. Оплата за працю і винагорода за працю: діалектика взаємозв’язку / І. М. Поворознюк // Ринкова трансформація економіки України: проблеми регулювання : [кол. монографія] / Науково-дослідний економічний інститут, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – К. : [НДЕІ], 2005. – С. 162 – 166. ( 0,3 друк. арк.).
  2. Поворознюк І. М. Інноваційні підходи до розвитку людського капіталу  / І. М. Поворознюк // Економіка України: глобальні виклики і національні перспективи : [кол. монографія] / Науково-дослідний економічний інститут, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – К. : [НДЕІ], 2009. – С. 435 – 438 ( 0,2 друк. арк. ).
  3. Поворознюк І. М. Введення нових форм заробітної плати як один із напрямків інвестиційної політики держави / І. М. Поворознюк // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – К., 2003. – С. 141 – 146. ( 0,4 друк. арк).
  4. Поворознюк І. М. Мінімальна заробітна плата як соціальна гарантія працівників і елемент системи оплати праці / І. М. Поворознюк // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – К., 2003. – Вип. 12.  (31). – С. 129 – 131. ( 0,23 друк. арк.).
  5. Поворознюк І. М. Підвищення вартості робочої сили – запорука економічного зростання / І. М. Поворознюк // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – К., 2004. – Вип. № 9. – С. 170 – 172. ( 0,3 друк. арк.).
  6. Поворознюк І. М. Витрати підприємця на відтворення робочої сили та її структурні елементи / І. М. Поворознюк // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – Вип. 195.  Т. IV. – С. 889 – 896. (0,35 друк. арк. ).
  7. Поворознюк І. М. Сучасні тенденції в розумінні понять основної та додаткової заробітної плати / І. М. Поворознюк // Економіка та підприємництво : зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. – К. : КНЕУ,
  8. 2006. – Вип. 16. – С. 35 – 40. ( 0,3 друк. арк.).
  9. Поворознюк І. М. Формування ефективної системи організації оплати праці в Україні / І. М. Поворознюк // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : зб. наук. праць. – Чернівці, 2008. – Вип. 1(10). Економічні науки. – С. 149 – 155. ( 0,3 друк. арк.).
  10. Поворознюк І.М. Сучасні теоретичні підходи до змісту оплати праці та заробітної плати в трансформаційній економіці / І.М. Поворознюк // Економічний аналіз : зб. наукових праць. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського економічного університету «Економічна думка», 2012. – Вип.10. – Частина 1. – С.331 – 334. (0,64 друк.арк.).
  11. Поворознюк І.М. Оплата праці в процесі трансформації постсоціалістичної економіки  / І.М. Поворознюк // Україна : аспекти праці. – 2012. –  № 3. –  С.16 – 23. ( 1,3 друк. арк.).
  12. Поворознюк І.М. Становлення інституту оплати праці в постсоціалістичних країнах / І.М. Поворознюк // Економічний аналіз : зб. наукових праць. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського економічного університету «Економічна думка», 2013. – Вип.12. – Частина 1. – С.258 – 260. (0,64 друк.арк.).
  13. Поворознюк І.М. Закономірності формування інституту  оплати праці в ринковій економіці / І.М. Поворознюк // Науковий журнал «Бізнес Інформ»// Харківський національний економічний університет,  Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України –Харків, 2013. – № 11.– 2013. – С.56-63
  14. Поворознюк І. М. Організація оплати праці на приватних підприємствах / І. М. Поворознюк // Економіка України: сучасні проблеми капіталотворення та напрями інтеграції в світове господарство : зб. доп. Всеукр. науково-практ. конф., 21-22 груд. 2001 р., м. Умань. – Умань : УДПУ, 2002. – С. 54 – 56. (0, 1 друк. арк.).
  15. Поворознюк І. М. Проблеми вдосконалення тарифної системи оплати праці в Україні / І. М. Поворознюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Динаміка наукових досліджень», 28 жовтня – 4 листопада 2002р., Дніпропетровськ – Донецьк – Харків. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2002.  – Т. 24. Економіка. – С. 10 – 11. (0, 1 друк. арк.).
  16. Поворознюк І. М. Контрактна форма оплати праці, як одна з найпоширеніших форм у світі / І. М. Поворознюк // Розвиток підприємницької діяльності на Україні: історія та сьогодення : тези доп. міжн. наукової конф., м. Тернопіль, 24 березня 2003 р. – Тернопіль, 2003. – С. 74. (0, 1 друк. арк.).
  17. Поворознюк І. М. Сучасне поняття суті заробітної плати / І. М. Поворознюк // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Динаміка наукових досліджень «2004», Дніпропетровськ, 21-30 червня 2004 р. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – Т. 53. Економічна теорія. – С. 28 – 29. (0, 1 друк. арк.).
  18. Поворознюк І. М. Посилення ролі людського капіталу в економічному зростанні заробітної плати / І. М. Поворознюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Дні науки «2005»,
  19. м. Дніпропетровськ, 15-27 квітня  2005 р. – Дніпропетровськ :  Наука і освіта,  2005. – Т. 13. Державне   регулювання економікою. – С. 49 – 50. (0, 1 друк. арк.).
  20. Поворознюк І. М. Вдосконалення системи матеріального стимулювання працівників в перехідній економіці / І. М. Поворознюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток економіки в трансформаційній період:  глобальний та національний аспекти»,  20 квітня  2005 р., м. Запоріжжя  – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2005. – Т. ІІ. – С. 49 – 51. (0, 1 друк. арк.).
  21. Поворознюк І. М. Проблеми оплати праці в системі оподаткування в ринкових умовах господарювання / І. М. Поворознюк // Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період : зб. наук. праць ІІІ Міжн. науково-практ. конф, 12 травня 2005 р., м. Хмельницький. – Чернівці : Букрек, 2005. – Ч. 2.– С. 338 – 341. (0, 2 друк. арк.).
  22. Поворознюк І. М. Заборгованість по оплаті праці як негативний напрям розвитку економіки країни / І. М. Поворознюк // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні економічні
  23. перспективи в умовах сталого розвитку», м. Кіровоград, 14 грудня 2007 р. – Кіровоград : КІРол «Україна», 2007. – С.117 – 120. (0, 1 друк. арк.).
  24. Поворознюк І. М. Проблеми індексації заробітної плати / І. М. Поворознюк // Економічний розвиток країни: проблеми, пріоритети, правові аспекти : зб. мат. Всеукр. науково-практ. конф., [м.Умань], 6-9 червня 2008 р. – Умань: СПД Жовтий, 2008. – С.113 – 115. (0,1 друк. арк.).
  25. Поворознюк І. М. Формування конкурентоспроможної системи оплати праці в Україні / І. М. Поворознюк // Актуальні проблеми економіки : Всеукр. науково-практ. інтернет-конф. молод. вчених, 17 листопада 2010 р., м.Умань. – Умань : ПП Жовтий, 2010. – С. 12 – 14. (0,12 друк. арк.).
  26. Поворознюк І. М. Взаємозв’язок продуктивності праці та заробітної плати / І. М. Поворознюк // Сучасні проблеми реформування фінансової системи України : зб. матер. Міжн. науково-практ. інтернет-конф. студ., аспірантів та мол. вчених, м. Умань, 11 грудня 2009 р. – Умань : [Б. в.], 2009. – С. 188 – 190. (0,1 друк. арк.).
  27. Поворознюк І. М. Компенсаційний пакет як мотиваційний чинник працівників підприємства / І. М. Поворознюк // Економічна теорія та практика : матер. Міжн. Інтернет-конф., м. Умань, 15 березня 2012 р. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – С. 169 – 170. (0,1 друк. арк.).
  28. Поворознюк І. М. Погляди на сучасну економіку інституту оплати праці / І. М. Поворознюк // Моделі збалансованого розвитку соціально-економічних систем: економіко-правові, соціально-політичні, історичні та філософські аспекти: матер. Міжн. наук.-практ.конф., м. Бердянськ, 4-5 грудня 2012 р. – Бердянськ. – С.86-88 ( 0,1 друк. арк.).
  29. Поворознюк І. М. Мотивація трудової діяльності працівників / І. М. Поворознюк // Економічна теорія та практика : матер. Міжн. Інтернет-конф., м. Умань, 15 березня 2012 р. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – С. 174-175 (0,1 друк. арк.).
  30. Поворознюк І. М. Резерви зростання прибутку і рентабельності на підприємствах / І. М. Поворознюк // Економічна теорія та практика : матер. Міжн. Інтернет-конф., м. Умань, 15 березня 2012 р. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – С. 172 – 173 (0,1 друк. арк.).
  31. Поворознюк І.М.  Ринок споживчого кредитування в Україні / І.М. Поворознюк  // Економічний вісник : всеукраїнської інтернет -конференції  –Умань  (22 березня 2012 року): Візаві , 2012. – С. 142-143 (0,1 друк. арк.).
  32. Поворознюк І.М. Конкурентоспроможність підприємств готельного господарства / І. М. Поворознюк  // Зб. матеріалів Міжнародної науково–практичної конференції «Проблеми соціально–економічного розвитку підприємств» 30-31 жовтня 2013 р.,  Національний технічний  університет «Харківський політехнічний інститут» – С.96-97 (0,1 друк. арк.).
  33. Поворознюк І.М. Місце України на світовому туристичному ринку / І. М. Поворознюк  // Зб. матеріалів Міжнародної науково–практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку економіки в контексті глобальних викликів», м. Одеса, 19-20 вересня 2013р.– Одеса: «Атлант», 2013. – С.283-284
  34. Поворознюк І.М. Перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні / І. М. Поворознюк // Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти : матер. Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конф., м. Умань, 22 березня 2013 р. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – С. 22-23  (0,1 друк. арк.).
  35. Поворознюк І. М. Потенціал розвитку підприємства : навчально-методичний посібник / І. М. Поворознюк. – Умань. – 2011. – 104 с. (4,3 д.а.).
  36. Поворознюк І. М. Капітал підприємства: формування та використання : навчально-методичний посібник / І. М. Поворознюк, І. Л. Яремчук. – Умань. – 2011. – 103 с. (4,3 д.а.).
  37. Поворознюк І. М. Логістика : навчально-методичний посібник / І. М. Поворознюк. – Умань.– 2011. – 116 с. ( 4,8 д.а.).
  38. Поворознюк І.М. Сервісна діяльність в туризмі : навчально-методичний посібник / І.М. Поворознюк. – Умань. – 2012. – 115с. ( 4,8д.а.)
  39. Поворознюк І.М. Міжнародний туризм: навчально-методичний посібник для самостійної та індивідуальної роботи / І.М. Поворознюк. – Умань. – 2012. – 150с. (6 друк.арк.).