Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Митяй Оксана Василівна

  Опубліковано 5 років назад

  Митяй

  Посада: доцент
  Науковий ступінь: кандидат економічних наук
  Вчене звання: доцент
  Стаж роботи: 16 років
  Біографія
  Вищу освіту здобула за спеціальністю «Облік і аудит» в Уманській сільськогосподарській академії (диплом спеціаліста з відзнакою) та за спеціальністю «Правознавство» в ПАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (диплом спеціаліста з відзнакою).У 2008 році пройшла підвищення кваліфікації за спеціальністю «Економіка підприємства» в Центрі післядипломної освіти Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.У 2013 році захистила дисертацію на тему: «Організаційно-економічні механізми підвищення ефективності діяльності аграрних підприємств», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».У 2013 році пройшла підвищення кваліфікації за спеціальністю «Правознавство» в ПАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

  У 2014 році підвищила кваліфікацію за категорією «Викладачі-тьютери (організатори) дистанційного навчання вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації».

  У червні 2015 року отримала атестат доцента.

  На кафедрі фінансів, обліку та економічної безпеки працює з 7 вересня 2015 року на посаді доцента кафедри.

  Сфера наукових інтересів: теоретико-методологічні основи управління конкурентоспроможністю підприємств агропромислової сфери.

  Читає курси: гроші і кредит, бюджетування діяльності суб’єктів господарювання, обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

  Знання мов: українська, російська, англійська

  Захоплення: поезія.

  Основні наукові праці:
  1.     Митяй О. В. Вплив внутрішньогалузевих особливостей на процес виробництва суб’єктів господарювання /О. В. Митяй // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – №17. – С. 70-73.

  2.     Митяй О. В. Вплив процесу аграрного виробництва на результати діяльності аграріїв / О. В. Митяй // Бізнес інформ. – 2012. – № 3. – С. 128-132.

  3.      Митяй О. В. Умови і чинники ефективної діяльності аграрних підприємств / О. В. Митяй // Культура народів Причорномор’я. Науковий журнал. – 2013. – № 260. – С. 286-289.

  4.     Митяй О. В. Основні напрямки оцінки потенційних можливостей аграрних підприємств / О. В. Митяй // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия «Економика и управление». – 2013. – № 3 (14). – С. 55-59. (0,5 д.а.)

  5.     Митяй О.В. Вплив економічних ризиків на фінансову безпеку аграрних підприємств [Електронний ресурс] / О.В. Митяй // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2013. – № 4 (9). – С. 87-92. – Режим доступу до журн.: http:// http://www.economics.opu.ua/files/archive/2013/n4.html

  6.     Mytyay О. Food security: macro-and microeconomic aspects/ O.V. Mytyay // Economy and finances. – Germany. Vol. 1. – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland: 2014. – Р. 256-258.

  7.     Митяй О. В. Особливості інноваційної діяльності в харчовій промисловості / О. В. Митяй // Агросвіт. Науковий журнал. – 2014. – № 12.- С. 27-30.

  8.     Митяй О. В. Особливості формування конкурентних переваг в системі конкурентних відносин підприємств харчової промисловості / О. В. Митяй // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». Науковий журнал. ­– 2014.­ – № 8(61) – С. 140-146.

  9.     Митяй О.В. Стратегічні напрями і проблеми інвестиційної привабливості та рівня інноваційного розвитку суб’єктів господарювання АПК / О.В. Митяй // Економіка харчової промисловості. Щоквартальний науковий журнал. – 2014. – № 3 (23). – С. 66-70.

  10.   Митяй О.В. Структуризація дослідження проблеми продовольчої безпеки агропромислових підприємств / О.В. Митяй // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 1(8). – Том 2. Економічні науки. – Полтава. – 2014.– С. 174–182.

  11.   Митяй О.В. Перспективні стратегічні напрямки розвитку внутрішнього ринку АПК в контексті продовольчої безпеки / О.В. Митяй // Економічний форум. Науковий журнал. – 2014.– № 4.– С. 12-19.

  12.   Митяй О.В. Особливості формування і оцінки конкурентоспроможності в аграрній сфері / О.В. Митяй // “Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Економічні науки”: науковий збірник   / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т. – 2014. –№ 3(75). – С.106-112.

  13.  Mityay O. Ukraine’s positions in international ratings evaluation as a factor of its competitiveness/ I. Gryshova, I. Kryukova, O. Mityay // Економічний часопис-ХХІ. – 2015. – № 5-6. – С. 24–27.

  14.   Митяй О.В. Інвестиційне забезпечення розвитку підприємств агропромислового комплексу / О.В. Митяй // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: “Економічні науки”. – Вип. 12. – Ч.2. – 2015.– С. 87-91.

  15.   Митяй О.В. Аналітична оцінка функціонування харчових підприємств як аспект конкурентоспроможності АПК України / О.В. Митяй // Науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка”. – 2015. – №3 (58). – С. 21-24.