Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Холодна Ольга Віталіївна

  Опубліковано 5 років назад

  DSC_69501[1]

  Посада: доцент
  Науковий ступінь: кандидат економічних наук
  Вчене звання: доцент
  Стаж роботи: 16 років
  Біографія
  Вищу освіту здобула за спеціальністю «Фінанси» в  Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.У 2010 році захистила в ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана дисертацію на тему «Економічне зростання та джерела його фінансового забезпечення в умовах формування інноваційної економіки»; присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – «Економічна теорія та історія економічної думки».У 2013 році пройшла підвищення кваліфікації  у Центрі післядипломної освіти Київського національного економічного університету  ім. В. Гетьмана за спеціальністю «Фінанси і кредит, банківська справа». Також у 2013 році отримала атестат доцента кафедри економіки підприємства, фінансів, обліку і аудиту.

  Наприкінці 2014 року пройшла стажування в Одеській національній академії харчових технологій на кафедрі економічної теорії та фінансово-економічної безпеки на тему «Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки».

  У 2015 році підвищила кваліфікацію за категорією «Викладачі-тьютери (організатори) дистанційного навчання вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації».

  Сфера наукових інтересів: проблематика формування фінансового забезпечення інноваційної економіки, інноваційної активності суб’єктів національної економіки в умовах міжнародної інтеграції, державно-приватне партнерство.

  Читає курси: ринок фінансових послуг, банківська система.

  Знання мов: українська, російська, англійська

  Захоплення: психологія, подорожі.

  Електронна пошта: mischyk@ukr.net

  Основні наукові праці:
  1.Міщук О.В. Фінансове забезпечення економічного зростання: теоретичний аспект / О.В. Міщук // Науковий вісник : Фінанси. Банки. Інвестиції. – № 2. – 2011. – С. 9 – 13.

  2.Мищук О.В. Формирование институционной системы финансового обеспечения экономического роста в Украине на инновационных принципах / О.В. Мищук // Вектор науки Тольяттинского Государственного Университета. Серия: Экономика и управление. – №3 (6). – 2011. – С. 22 – 26.

  3.Міщук О.В. Дослідження рейтингу надійності банків України як оферентів фінансових послуг / О.В. Міщук // Економіка України: фінансово-економічні проблеми інноваційного розвитку : колективна монографія / Від. ред. В.Ф. Беседін, А.С. Музиченко. – К.: НДЕІ, 2012. – С. 171 – 179.

  4.Міщук О.В. Венчурне фінансування інноваційної діяльності / О.В. Міщук // Економіка. Фінанси. Право. – №6 (2). – 2013. – С. 22 – 24.

  5.Міщук О.В. Удосконалення механізму фінансування інновацій в Україні / О.В. Міщук // Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1, Економіка : збірник наукових праць [Текст]. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. – № 2(18). – С. 161– 166.

  6.Міщук О.В. Роль банківського кредиту у фінансуванні економічного зростання. / О.В. Міщук // Економіка. Фінанси. Право. – №7 (1). – 2013. – С. 21– 24.

  7.Міщук О.В. Державно–приватне партнерство як інститут фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки України / О.В. Міщук // Інноваційна економіка. – №6 (44). – 2013. – С. 37– 41.

  8.Мищук О. В. Принципи и условия формирования ииновационной политики в Украине / О. В. Мищук // Глобальные проблемы модернизации экономики: материалы II Международной научно-практической конференции (заочной) : М-во обр. и науки РФ; ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина» ; [гл. ред. В.М. Юрьев, отв. Ред. А.А. Бурмистрова]. Тамбов : Изд-во ТРОО «Бизне-Наука-Общество», 2013. – С. 361– 367.

  9.Міщук О.В. Прямі іноземні інвестиції у забезпеченні інноваційного розвитку економіки України / О.В. Міщук // Інноваційна економіка. – №7 (45). – 2013. – С. 242–245.

  10.Міщук О.В. Стимулювання інноваційної активності суб’єктів національної економіки в контексті зарубіжного досвіду / О.В. Міщук // Науковий вісник Херсонського державного університету: серія «Економічні науки». – 2013. –  Вип. 7 (част.2). – С. 44–47.