Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Кирилюк Ірина Миколаївна

  Опубліковано 5 років назад

  goO0cCOUL9g

  Науковий ступінь: кандидат економічних наук
  Вчене звання доцент
  Стаж роботи: 15 років
  Біографія
  У 1998 р. здобула вищу освіту в Уманській сільськогосподарській академії за спеціальністю «Аграрний менеджмент» зі спеціалізацією «Організація зовнішньоекономічної діяльності».

  У жовтні 2010 р. захистила дисертацію на тему «Оренда землі в системі аграрних відносин України». У січні 2011 р. присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки».

  У 2009 році пройшла курси підвищення кваліфікації в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Фінанси і кредит».

  У 2014 підвищила кваліфікацію за категорією «Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації».

  Сфера наукових інтересів: становлення та розвиток земельних відносин в аграрному секторі економіки.

  Читає курси: регіональна економіка, макроекономіка.

  Знання мов: українська, російська, англійська.

  Основні наукові праці:1.                Кирилюк І. М. Теоретичні концепції земельних орендних відносин в сільському господарстві / І. М Кирилюк // Культура народов Причерноморья. – 2011. – № 206. – С. 126-129.2.                 Кирилюк І. М. Орендні відносини в період аграрних трансформацій / І. М. Кирилюк // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №18. Економіка і право : зб. наукових праць. – Випуск 13. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – С. 23-30.3.                 Кирилюк І. М.Проблеми кредитування аграрного сектору України / І. М. Кирилюк // Матеріаly VII mezinarodni vedecko-praktika konference «Vedecky prumysl evropskeho kontinentu – 2011» – Dil 10. Ekonomicke vedy : Praha. Publishing House «Education and Science» s. r. o. – s. 38-41.

  4.                 Кирилюк І. М. Теоретичні концепції земельної ренти / І. М. Кирилюк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – Вип. 1 (128) / наук. ред. І.Г. Манцуров. – К., 2012. – С. 18-23.

  5.                 Кирилюк І. М. Фінансове забезпечення аграрного сектора України: проблеми та напрями вдосконалення / І. М Кирилюк // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №18. – Економіка і право : Зб. наукових праць. – Випуск 19. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – С. 60-67.

  6.                Кирилюк І. М. Орендні відносини в аграрному секторі економіки: проблеми ефективного функціонування та розвитку / Кирилюк І. М. // Економічна теорія та практика : матеріали Інтернет конференції (12.03.2012). – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – С.219-225.

  7.                 Кирилюк И. Н. Проблемы развития аграрного сектора Украины / И. Н. Кирилюк // Направления повышения стратегической конкурентоспособности аграрного сектора экономики : М-во обр. и науки РФ; ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина» ; [гл. ред. В.М. Юрьев, отв. Ред. А.А. Бурмистрова]. Тамбов : Изд-во ТРОО «Бизне-Наука-Общество», 2013.

  8.                 Кирилюк И. Н. Современное состояние занятости сельского населения в Украине / И. Н. Кирилюк // Проблемы рынка труда и формирования трудовых ресурсов : материалы ІV международной научно-практической конференции, г. Москва, 15 ноября 2013 г. – М. : ООО «НИПКЦ Восход–А», 2013.

  9.                Кирилюк І. М. Соціально-економічні умови і перспективи розвитку зайнятості сільського населення в період аграрних трансформацій / І. М. Кирилюк // Україна : аспекти праці. – 2013. – №7. – С. 38-46.