Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Король Інна Володимирівна

  Опубліковано 4 роки назад

  DSC_2206-2

  Посада: доцент
  Науковий ступінь: кандидат економічних наук
  Стаж роботи: 4 роки
  Біографія
  У 2010 р. здобула вищу освіту в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Економічна теорія» (диплом магістра з відзнакою).

  У 2013 р. успішно закінчила програму післядипломної освіти у Вищій менеджерській школі Лєгніци (Республіка Польща) та отримала диплом магістра за спеціальністю «Zarządzanie zasobami ludzkimi», що відповідає магістру з «Управління персоналом».

  У вересні 2013 р. захистила дисертацію на тему «Конкурентоспроможність національної економіки в процесі реалізації стратегічних цілей її розвитку». У листопаді 2013 р. присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки».

  На кафедрі маркетингу та управління бізнесом працює з 2014 року. З 2015 року на посаді доцента.

  У 2015 році пройшла курси підвищення кваліфікації «Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації». Тема: «Дистанційний навчальний курс «Методика прийняття управлінських рішень: призначення, структура і зміст».

  Сфера наукових інтересів: конкуренція, конкурентоспроможність, міжнародний маркетинг, національний бренд.

  Читає курси: методика прийняття управлінських рішень, маркетингова політика комунікацій.

  Знання мов: українська, російська, англійська, польська.

  Захоплення: східні танці, психологія, подорожі, кулінарія.

  Електронна пошта: innakorol88@gmail.com

  Основні наукові праці:
  1.                Король І. В.  Конкурентоспроможність національної економіки в процесі реалізації стратегічних цілей її розвитку / Король І.В.; Автореферат дисертації кандидата економічних наук: 08.00.01/ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. – К., 2013. – 21 C.

  2.                Король І. В. Методологічні принципи історизму у дослідженні критеріїв конкурентоспроможності національної економіки / І. В. Король // Стратегія економічного розвитку України: Зб. наук. праць. – Вип. 26–27. – К.: КНЕУ, ­2010.– С. 77-85 (0,7 д.а.).

  3.                Король И. В. Методология исследования конкурентоспособности национальной экономики / И. В. Король // Перспективы инновационного развития Республики Беларусь: Сб. науч. статей ІІ Международной научной конференции, Брест, 19-20 мая 2011 г. / Брестский гос. техн. у-т; редкол.: А. М. Омельянюк. – Брест: Изд-во БрГТУ, 2011. – С.284-285 (0,1 д.а.).

  4.                Король І. В. Аналіз динаміки конкурентоспроможності національної економіки України / І. В. Король // Економіка та підприємництво: Зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. – ­№29. – К.: КНЕУ,­ 2012. ­– С.25-31. (0,5 д.а.).

  5.                Король И. В. Сравнительный анализ методологических подходов к оценке конкурентоспособности национальной экономики / И. В. Король // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление. ­– №4(11). – 2012. ­– С.98-100 (0,4 д.а.).

  6.                Король І. В. Реформування державного управління як головна передумова підвищення конкурентоспроможності національної економіки / І.В.Король // Теорія та практика управління економічним розвитком: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 22-24 листопада 2012 року). – В 3 т. – Т.1. – Донецьк: ООО «Фирма «Друк-Инфо», 2012. – С.80-82 (0,1 д.а.).

  7.                Король І. В. Конкурентоспроможність вітчизняної економіки: аналіз науково-технологічного та інноваційного потенціалів / І. В. Король // Інноваційна економіка. – №1(39). – Тернопіль, 2013.– С.63-67 (0,6 д.а.).

  8.                Король І. В. Дискусійні аспекти теорії конкурентоспроможності національної економіки / І. В.Король // Ефективна економіка. – №2. – 2013. ­  [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1812 (0,7 д.а.).

  9.                Король І. В. Інноваційна складова конкурентоспроможності національної економіки / І. В. Король // Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України: Зб. матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 1 лютого 2013 р. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2013. –  С.44-46. (0,1 д.а.).

  10.           Король І. В. Прикладні аспекти методології дослідження конкурентоспроможності економіки України / І. В. Король // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 1 березня 2013 р. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – С.107-109. (0,2 д.а.).

  11.        Король І.В. Роль держави у формуванні конкурентного статусу країни в контексті теорії національного брендингу/ І.В. Король // Ефективна економіка – №10. – 2014 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3439

  12.       Король І.В. Стратегічні пріоритети розвитку економіки України/ Материалы Х международной конференции «Новости научной мысли» (27.10-05.11.2014 г. Прага, Чехия). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/34_NNM_2014/Economics/15_179319.doc.htm

  13.           Кернос О.С. Король І.В. Етапи впровадження системи управління якістю на підприємствах / Кернос О.С. Король І.В. / Пріоритети розвитку національної економіки України: стратегія і перспективи: Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції 28 вересня 2015 року. – Умань: УДПУ – 2015. – С.101-103.

  14.           Поліщук О. А., Король І.В. Сучасні методи управління конфліктами / Поліщук О. А., Король І.В. / Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України: Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції у заочній формі 26 лютого 2015 року. – Умань: УДПУ – 2015. – С.18-20.

  15.           Inna Korol, Bazyli Nazaruk. The analysis of the dynamics of the national economy competitiveness of Ukraine / Inna Korol, Bazyli Nazaruk / Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України: Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції у заочній формі 26 лютого 2015 року. – Умань: УДПУ – 2015. – С.10-13.

  16.           Король І.В. Маркетинг розкоші: принципи побудови успішного люксового бренду / Король І.В. // Глобальні та національні проблеми економіки –№ 11. – 2016. ­ – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-11-2016/19-vipusk-11-cherven-2016-r/2130-korol-i-v-marketing-rozkoshi-printsipi-pobudovi-uspishnogo-lyuksovogo-brendu