Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Бовкун Ольга Анатоліївна

  Опубліковано 3 роки назад

  Посада: доцент
  Науковий ступінь: кандидат економічних наук
  Стаж роботи: 3 роки
  Біографія

  У 2012 р. здобула вищу освіту в Національному університеті державної податкової служби України за спеціальністю «Облік і аудит» (диплом магістра з відзнакою).

  У 2015 році пройшла курси підвищення кваліфікації «Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації». Тема: «Дистанційний навчальний курс «Економіка підприємства: призначення, структура і зміст».

  У грудні 2015 р. захистила дисертацію на тему «Формування системи діагностики та управління економічною безпекою підприємств агропродовольчої сфери». У лютому 2016 р. присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності».

  На кафедрі маркетингу та управління бізнесом працює з 2017 року.

  Сфера наукових інтересів: маркетинг, підприємництво, аудит, аналіз бізнес-процесів, економіка і розвиток підприємств АПК, управління економічною безпекою.

  Читає курси: статистика, маркетинг-аналітика, міжнародний маркетинг, аналіз бізнес-процесів, експертиза товарів, маркетинг послуг.

  Знання мов: українська, російська, англійська.

  Захоплення: психологія, дизайн, фотографія.

  Електронна пошта: olga.bovkun@ukr.net

  Основні наукові праці:
  1. Хлистун О. А. Концептуальні аспекти формування механізму антикризового управління галуззю харчової промисловості АПВ[Електронний ресурс] / Солтик Я. В., Негоденко В. С., Хлистун О. А. // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. –2013. – № 5 (10). – С. 46-54. – Режим доступу до журн.: http://www.economics.opu.ua/files/archive/2013/n5.html

  2. Хлистун О. А. Фінансова захищеність економічної діяльності аграрних підприємств/ О. А. Хлистун//Агросвіт.2014, – №1. – С.50-55.

  3. Хлистун О. А. Формування змісту фінансово-економічної безпеки підприємств агропродовольчої сфери / О. А. Хлистун // Вісник Чернігівського державного технологічного університету № 2 (74), 2014 – С.187-195.

  4. Хлистун О. А. Методичні основи діагностики економічної діяльності м’ясопереробних підприємств / О. А. Хлистун // Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор», 2014.- №1(33).- C. 64-69.

  5. Хлистун О. А. Стратегии и системы планирования обеспечения финансовой безопасности перерабатывающих предприятий/ О. А. Хлистун // Актульные проблемы интеграции экономических интересов России и Украины. Международная заочная научно-практическая конференция: сборник научных трудов. – Тольятти, 2014. –С.75-80.

  6. Хлистун О. А. Выбор форм реальных инвестиций и обоснование инвестиционных проектов на предприятиях пищевой промышленности / О. А. Хлистун // Материалы Международной научно-практической конференции: «Институциональные основы функционирования экономики в условиях трансформации», г. Нюрнберг, Германия, 2014 г.- С. 312-315.

  7. Хлистун О. А. Формування системи діагностики та управління економічною безпекою підприємств агропродовольчої сфери / Хлистун О. А.; Автореферат дисертації кандидата економічних наук: 08.00.04/ Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків., 2015. – 20 C.

  8. Хлистун О. А. Методы учета фактора риска в процессе обеспечения финансовой безопасности в агропродовольственной сфере /О. А. Хлистун / Управління фінансово-економічною безпекою щоквартальний науковий журнал//Видавничо-поліграфічний центр «ВІЗАВІ» – 2015. – № 1. – С. 15–18.

  9. Хлистун О. А. Управління фінансово – економічною безпекою підприємств аграрного комплексу України /Хлистун О. А./ Колективна монографія. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. – С. 105–110.

  10. Хлистун О. А. Тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні / О. А. Хлистун / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет – конференції Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. – С.137-139.

  11. Бовкун О. А. Методологія аудиту підприємств агропродовольчої сфери / О. А. Бовкун / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 18-19 травня 2017 р., м. Умань / за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2017. – С. 125–128.