Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Демченко Тетяна Анатоліївна

  Опубліковано 5 років назад

  Демченко

  Посада: доцент
  Науковий ступінь: кандидат економічних наук
  Вчене звання: доцент
  Стаж роботи: 16 років
  Біографія
  Вищу освіту здобула за спеціальністю «Облік і аудит» в Одеському державному економічному університеті (диплом магістра).У 2009 році захистила дисертацію на тему «Облік, аналіз та оцінка оборотних активів (на прикладі підприємств фармацевтичної галузі», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.09.00 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)».За час роботи неодноразово проходила наукові стажування, тренінги, курси підвищення кваліфікації. Є сертифікованим фахівцем за категорією “1С Професіонал”.Має багаторічний досвід практичної діяльності у сфері застосування сучасних комп’ютерних технологій в бухгалтерському обліку.

  У 2014 році отримано атестат доцента.

  У 2015 році підвищила кваліфікацію за категорією «Викладачі-тьютери (організатори) дистанційного навчання вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації».

  На кафедрі фінансів, обліку та економічної безпеки працює з 18 січня 2013 року на посаді доцента кафедри.

  Сфера наукових інтересів: прогнозування і моделювання діяльності акціонерних товариств в Україні.

  Читає курси: бухгалтерський облік, автоматизація економічних процесів (на прикладі 1С Бухгалтерія).

  Знання мов: українська, російська, англійська

  Захоплення: книги.

  Електронна пошта: tetyana.demchenko@edu.ua

  Основні наукові праці:
  1.     Демченко Т.А. Дослідження основних концепцій оцінки активів /Т.А. Демченко// Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №3(57). – С. 97–102.

  2.     Бухгалтерський облік із використанням комп’ютерних технологій: на прикладі програми «1С: Бухгалтерія 7.7 для України»: навчальний посібник (рекомендовано МОН) / В.І. Крисюк, В.М.Дякон, Т.А. Демченко та ін. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. – 173 с.

  3.     Демченко Т.А. Аудит бухгалтерської звітності як засіб зниження ризику в управлінні /Т.А. Демченко // Сучасний стан та перспективи розвитку державного контролю і аудиту в Україні. – Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – К. : 2009.– С. 106–107.

  4.     Демченко Т.А. Використання багатофакторного аналізу та економіко-математичного моделювання для ефективного формування та використання оборотних активів /Т.А. Демченко // Сучасні аспекти розвитку економіки. Колективна монографія / За ред. О.О. Непочатенко, П.К. Бечка. – Умань : Видавець «Сочінський», 2010. – С. 278-285.

  5.     Демченко Т.А. Застосування методів економічного аналізу для оцінки оборотних активів на промисловому підприємстві / Т.А. Демченко// Підвищення конкурентоспроможності виробництва в умовах організаційно-економічних трансформацій: Колективна монографія / За ред. к.е.н., доц. Н.О. Лисенко – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»). –2010. – С. 74-78.

  6.     Демченко Т.А. Проблеми поділу активів у сучасних системах обліку та шляхи їх вирішення в Україні / Т.А. Демченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – №21. – С.42–44.

  7.     Демченко Т.А. Проблемні питання ефективного формування та використання оборотних активів промислових підприємств / Т.А. Демченко// Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – №22. – С.45–47.

  8.     Демченко Т.А. Напрями удосконалення обліку, аналізу та аудиту оборотних активів підприємств на базі сучасних комп’ютерних технологій / Т.А. Демченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – №23. – С.51–54.

  9.     Демченко Т.А. Економічна суть оборотних активів і проблеми їх визнання й класифікації / Т.А. Демченко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №12(126). – С. 51–54.

  10.  Комп’ютерні технології в бухгалтерському обліку на прикладі програми «1С: Бухгалтерія 8.2»: навчальний посібник (рекомендовано МОН) / В.М.Дякон, Н.О. Лисенко, Т.А. Демченко, Л.Л. Дякон. – Умань : Видавець «Сочінський», 2012. -178с.

  11.   Демченко Т.А. Основні проблеми управління діяльністю акціонерних товариств в Україні / Т.А. Демченко // Інноваційна складова сучасної економічної динаміки : колективна монографія / за ред. В.Ф. Бесєдіна, А.С. Музиченка. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2013. – С.217-221.

  12.  Демченко Т.А.Прогнозування та моделювання як засоби управління акціонерним товариством / Т.А. Демченко// Інвестиції: практика та досвід. – №24. – грудень 2013. – С.45–47.

  13.  Демченко Т.А. Економічний аналіз в системі управління акціонерним товариством / Т.А. Демченко // Вісник НТУ “ХПІ”. – 2013. – №52 (1023) – С. 29-33.

  14.  Демченко Т.А.Значення інформаційно-аналітичної діяльності для забезпечення управління фінансово-економічною безпекою підприємства / Т.А. Демченко// Інноваційна модель розвитку: тенденції та перспективи економічної трансформації: колективна монографія / за ред. В. Ф. Беседіна, А. С. Музиченка. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – С. 113-118.

  15.   Демченко Т.А.Фактори впливу державної політики на економічні процеси/ Т.А. Демченко, Д.І. Венжега// Інвестиції:практика та досвід. – №21. – 2014. – С. 122-124.

  16.   Автоматизація економічних процесів (на прикладі програми «1С: Бухгалтерія 8.2»): Навчальний посібник/ О. Г. Чирва, Т. А. Демченко. – Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2016. – 200 с.