Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Богашко Олександр Леонідович

  Опубліковано 3 роки назад

  Богашко фото на сайт

  Посада: доцент
  Науковий ступінь: кандидат економічних наук
  Стаж роботи: 11 років
  Біографія
  Навчався на економічному факультеті Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з 1997 по 2002 рік та отримав диплом спеціаліста з відзнакою за напрямом підготовки 7.050104 „Фінанси” та здобув також кваліфікацію економіста за спеціальністю 7.050107 – „Економіка підприємства”.

  В 2006 році захистив дисертацію на тему: „Науково-методичні засади стратегії економічного розвитку регіону”. Рішенням спеціалізованої вченої ради НДЕІ Міністерства економіки України присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.10.01 – „Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка”.

  В 2011 році в ПВНЗ „Європейський університет” (м. Київ) на основі освітньо-професійної програми перепідготовки отримав диплом спеціаліста за спеціальністю 7.050201 – „Менеджмент організацій”.

  Неодноразово проходив наукові стажування, тренінги, курси підвищення кваліфікації в ПВНЗ „Європейський університет” (м. Київ).

  З метою захисту громадських прав та інтересів молоді в 2012 році очолив Адвокаційну ініціативну групу та спільно з міським виконавчим комітетом Уманської міської ради реалізував авторський проект „Школа громадського управління” в межах заходу „Мікрогранти для адвокаційних громадських ініціатив Черкащини” Товариства фахівців з промислового менеджменту за фінансування Міжнародного Фонду „Відродження”.

  На кафедрі маркетингу та управління бізнесом працюю з 2015 року на посаді доцента.

  Сфера наукових інтересів: Державне регулювання інноваційного розвитку в Україні.

  Читаю курси: менеджмент організацій, менеджмент підприємництва, ситуаційний менеджмент, теорія організації, управління трудовим потенціалом.

  Знання мов: українська, російська, англійська.

  Захоплення: спорт, фотографія, художня література.

  Електронна пошта: bogashko@ukr.net

  Основні наукові праці:
  1.     Богашко О. Л. Науково-методичні засади стратегії економічного розвитку регіону: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук: спец. 08.10.01 „Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка” / О. Л. Богашко. – Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України, Київ, 2005. – 24 с.

  2.     Богашко О. Л. Програмно-цільове управління розвитком регіону // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. Вип. 12 (31) / Наук. ред. І. К. Бондар. – К., 2003. – С. 107 – 111.

  3.     Богашко О. Л. Методичні основи визначення та оцінки соціально-економічного потенціалу області // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Вип. 191: В 4 т. Том ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 517 – 523.

  4.     Богашко О. Л. Основи зовнішньоекономічної діяльності Навч. посібник. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів). – Умань: Видавець „Сочінський”, 2010. – 372 с.

  5.     Богашко О. Л. Соціально-економічна сутність інтелектуального капіталу та його роль в забезпеченні інноваційного розвитку національної економіки // Економіка та держава. Міжнародний науково-практичний журнал. – К.: ТОВ „ДКС Центр”, 2014. – №9. – С. 20 – 22.

  6.     Богашко О. Л. Дослідження регіональної інноваційної політики зарубіжних країн, заснованої на кластерному підході // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія „Економіка і менеджмент”: Збірник наукових праць. Випуск 15. – Одеса: Видавничий дім „Гельветика”, 2016. – С. 8 – 11.

  7.     Management of regional innovation development: theory and practice // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda (Lithuania): Baltija Publishing. – Р. 226 – 229.