Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Білошкурська Наталія Володимирівна

  Опубліковано 4 роки назад

  DSC_6992

  Посада: доцент
  Науковий ступінь: кандидат економічних наук
  Вчене звання: доцент
  Стаж роботи: 6 років
  Біографія
  Вищу освіту здобула в ПВНЗ «Європейський університет» за спеціальністю «Фінанси» (диплом спеціаліста з відзнакою, 2007 рік) та в Уманському державному педагогічному університеті за спеціальністю «Маркетинг» (диплом спеціаліста з відзнакою, 2016 рік).

  У 2012 році пройшла тренінг «Школа громадського управління».

  У 2013 році захистила дисертацію на тему «Економіко-організаційний механізм формування економічної безпеки агропромислових підприємств», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

  У 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри маркетингу та управління бізнесом.

  На кафедрі маркетингу та управління бізнесом працює з вересня 2014 року на посаді доцента кафедри.

  У 2015 році пройшла курси підвищення кваліфікації «Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації».

  Сфера наукових інтересів: управління економічною безпекою підприємств, наукові засади маркетингових досліджень ринків товарів і послуг.

  Читає курси: митна справа, маркетинговий менеджмент, маркетингові дослідження, маркетингове ціноутворення, комерційна діяльність посередницьких підприємств, управління конфліктами.

  Знання мов: українська, російська, англійська.

  Захоплення: художня вишивка, образотворче мистецтво, гра на скрипці.

  Електронна пошта: natasbil@gmail.com.

  Основні наукові праці:
  1.       Білошкурська Н. В. Економіко-організаційний механізм формування економічної безпеки агропромислових підприємств [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Білошкурська Наталія Володимирівна ; ПВНЗ «Європ. ун-т». – К., 2012. – 20 с.

  2.       Білошкурська Н. В. Моделі адаптивної поведінки та їх роль у формуванні економічної безпеки підприємства / Н. В. Білошкурська // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12(114). – С. 101-105. (Журнал входить у наукометричну базу даних Scopus)

  3.       Білошкурська Н. В. Ризик та економічна безпека підприємства : [навч.-метод. посібник] / Н. В. Білошкурська, М. В. Білошкурський. – Умань : Видавець «Сочінський», 2010. – 140 с.

  4.       Білошкурська Н. В. Методичні аспекти оцінки фінансової складової економіко-організаційного механізму економічної безпеки підприємств / Н. В. Білошкурська // Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». – Хмельницький. – 2011. – № 5. – Т. 4(180). – С. 29-34.

  5.       Білошкурська Н. В. Потреба у функціонуванні економіко-організаційного механізму економічної безпеки підприємств / Н. В. Білошкурська // «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» : [Збірник наукових праць]. – Харків : ХІБС УБС НБУ. – 2012. – Випуск 1(12)/2012. – С. 149-154.

  6.       Білошкурська Н.В. Особливості функціональної структури економічної безпеки агропромислового підприємства / Н. В. Білошкурська // Вісник НТУ «ХПІ». Серія : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2013. – № 52(1025). – С. 12-16.

  7.       Бізнес-планування : [навчальний посібник з грифом МОНУ] / (у співавторстві). – Бровари : Видавець «АНФ ГРУП», 2014. – 568 с.

  8.       Білошкурська Н. В. Економіко-організаційний механізм формування економічної безпеки агропромислових підприємств : [монографія] / Н. В. Білошкурська, Н. О. Лисенко. – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – 257 с.

  9.      Білошкурська Н. В. Маркетингове дослідження факторів ціноутворення на конкурентному ринку / Н. В. Білошкурська // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми: ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2015. – № 1. – С. 24‑31. (Журнал входить у наукометричну базу даних Web of Science)

  10.   Білошкурська Н.В. Управління промисловим виробництвом в Україні: інноваційний аспект / Н.В. Білошкурська // Економічний простір : [збірник наукових праць]. – № 98. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2015. – C. 54–62. (Збірник входить у наукометричну базу даних Index Copernicus)