Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Бержанір Інна Анатоліївна

  Опубліковано 3 роки назад

  Бержанір

  Посада: старший викладач
  Науковий ступінь: кандидат економічних наук
  Стаж роботи: 7 років
  Біографія
  Вищу освіту здобула за спеціальністю «Облік і аудит» в Уманському державному аграрному університеті (диплом магістра з відзнакою). Працювала бухгалтером Верхняцької дослідно-селекційної станції НААН України.

  З 2009 року працювала в Уманському національному університеті садівництва на посаді старшого викладача кафедри фінансів і кредиту.

  У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему ,,Формування та ефективність використання оборотних засобів підприємств спиртопродуктового підкомплексу АПК”, присвоєно науковий ступінь  кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

  У 2014 році  пройшла підвищення кваліфікації у ННЦ ,,Інститут аграрної економіки” НААН України.

  На кафедрі фінансів, обліку та економічної безпеки працює з 1 вересня 2015 року на посаді старшого викладача кафедри.

  Сфера наукових інтересів: діагностика фінансового стану підприємств АПК, удосконалення системи бухгалтерського обліку і контролю підприємств.

   Читає курси: бухгалтерський облік (загальна теорія), облікова політика підприємства, фінансовий облік I,  фінансовий облік II.

  Знання мов: українська, російська, англійська.

  Захоплення: художня література.

  Електронна пошта: e-mail: innaberzhanir@ukr.net

  Основні наукові праці:
  1. Бержанір І. А. Стан та перспективи розвитку підприємств спиртової галузі Вінницької області / І. А. Бержанір // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол. А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2011. – Вип. 75. – Ч. 2: Економіка. – С. 50–54.
  2. Бержанір І. А. Моделювання процесів ефективного використання оборотних засобів підприємств спиртової галузі / І. А. Бержанір // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол. А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2011. – Вип. 76. – Ч. 2: Економіка. – С. 75–82.
  3. Бержанір І. А. Ліквідність як елемент фінансового управління діяльністю підприємств спиртової галузі / І. А. Бержанір // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 4[7]. – С. 323–326 .
  4. Бержанір І. А. Концептуальні засади підвищення ефективності використання оборотних засобів підприємств спиртової галузі / І. А. Бержанір // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. – 2011. – № 6(1). – С. 118–123.
  5. Бержанір І. А. Нормування оборотних засобів підприємств спиртової галузі / І. А. Бержанір // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол. А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2012. – Вип. 77. – Ч. 2: Економіка. – С. 62–67.
  6. Бержанір І. А. Діагностика фінансового стану аграрних підприємств / І. А. Бержанір // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань, 2012. – Вип. 79. – Ч. 2: Економіка. – С. 16–21.
  7. Бержанір І. А. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємств / І. А. Бержанір // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / [редкол: О.О. Непочатенко (відп. н..) та н..]. – Умань, 2012. – Вип. 81. – Ч. 2: Економіка. – С. 142–149.
  8. Бержанір І. А. Економічна сутність фінансових ресурсів підприємства / І. А. Бержанір // Інноваційна економіка. – 2012. – № 1 [27]. – С. 223–225.
  9. Бержанір І. А. Особливості формування фінансових ресурсів підприємства / І. А. Бержанір // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 4[7]. – С. 323–326.
  10. Бержанір І. А. Діагностика фінансової стійкості підприємств України / І. А. Бержанір // Інноваційна економіка. – 2013. – № 10(48). – С. 34–39.
  11. Бержанір І. А. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення відтворення основних засобів підприємства / І. А. Бержанір // Економічний простір: збірник наукових праць. – 2013. – № 79. – Дніпропетровськ: ПДБА, 2013. – С. 190–197
  12. Бержанір І. А. Інвестицйна діяльність сільськогосподарських підприємств Чигиринського району Черкаської області / І. А. Бержанір, Н. І. Гвоздєй, Ю. В. Улянич // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія: Економічні науки. – Вип. 8. – Ч. 6. – 2014. – С. 43–47.
  13. Бержанір І. А. Аналіз ліквідності як важливий етап оцінки фінансового стану підприємств / І. А. Бержанір // Финасы, учет, банки. – № 1(20) . – 2014. –  С. 44–49.
  14. Бержанір І. А. Діагностика рентабельності суб’єктів господарювання України / І. А. Бержанір // Економіка і організація управління. – № 3(19) . – 2014. –  С. 26–30.
  15. Бержанір І. А. Оцінка забезпеченості активами районів Черкаської області / І. А. Бержанір, Ю. В. Улянич, Н. І. Гвоздєй // Молодий вчений. – 2015. – № 2. – С. 26–30
  16. Бержанір І. А. Діагностика майнового стану підприємства / І. А. Бержанір // Вісник Донецького національного університету. – Серія: Економіка і право. – № 1. – 2015. – С. 35–38.
  17. Бержанір І. А. Рентабельність як основний показник оцінки діяльності підприємства / І. А. Бержанір, Ю. В. Улянич, Н. І. Гвоздєй // Вісник ХНДАУ. – 2015. – № 1. – С. 261–265.
  18. Бержанір І. А. Проблеми та напрями вдосконалення обліку виробничих запасів / І. А. Бержанір, Т. А. Демченко, А. А. Кістол // Економічний простір. – 2016. – № 107. – С. 161–168.
  19. Бержанір І. А. Особливості обліку депозитних операцій банку/ І. А. Бержанір // Економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / за ред. Н.П. Резнік. – Київ : КиМУ, 2015. – С. 23–25.
  20. Бержанір І. А. Напрями вдосконалення обліку виробничих запасів на підприємстві / І. А. Бержанір // Економічний вісник: збірник наукових праць. Вип. 10. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – С. 11–13.
  21. Бержанір І. А. Проблеми розвитку аудиту в Україні / І. А. Бержанір, Т. В. Саєнко // Економічний вісник: збірник наукових праць. Вип. 10. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – С. 111–113.