Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Бержанір Анатолій Леонідович

  Опубліковано 5 років назад

  Бержанір А.Л

  Посада:  доцент
  Науковий ступінь:  кандидат соціологічних наук
  Стаж роботи: 29 років
  Біографія
  У 1986 році закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка.

  Після закінчення навчання з 1986 по 1999 роки працював викладачем соціально-гуманітарних дисциплін Уманського сільськогосподарського інституту імені М. Горького (тепер УНУС).

  У 1999 році в Інституті соціології НАН України захистив дисертацію на тему «Життєве самовизначення сільської молоді в умовах різних форм господарювання» з присвоєнням наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.03 «Соціальні структури та соціальні відносини».

  У 2001 році отримав вчене звання доцента кафедри економічної теорії та політології.

  З 1999 по 2009 рік працював деканом факультету економіки і підприємництва, а з 2009 по 2012 – проректор з науково-педагогічної роботи УНУСа.

  З вересня 2012 року працює в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

  У 2009 р. підвищив кваліфікацію у ННІ післядипломної освіти         Національного університету біоресурсів і природокористування України за напрямом «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності».

  Пройшов стажування на кафедрі менеджменту Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара у 2013 році.

  У 2014 році пройшов підвищення кваліфікації в Університеті менеджменту освіти НАПН України та одержав кваліфікацію «Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ–IV рівнів акредитації».

  Має відзнаки ,,Відмінник освіти України”, ,,Відмінник аграрної освіти і науки”.

  За досягнуті успіхи в науково-педагогічній діяльності нагороджений Грамотою Верховної ради України „За заслуги перед українським народом”, Почесною грамотою Міністерства аграрної політики України та іншими відзнаками.

  Сфера наукових інтересів: функціонування та розвиток системи відносин влади, бізнесу та суспільства в Україні.

  Читає курси: міжнародні економічні відносини, основи наукових досліджень, методологія та організація наукових досліджень, основи методики наукових досліджень.

  Знання мов: німецька, російська.

  Електронна пошта:  bal8@ukr.net.

  Основні наукові праці:1.      Гаврилюк Л. А. Прогнозування соціально-економічних процесів : підруч. для вузів / Л. А.Гаврилюк, А. Л. Бержанір. – Умань, 2005.– 280 c.

  2.      Бержанір А. Л., Рибчак В. І., Слободяник Н. П. Логістика: навч. посіб. для студ. ВНЗ. – Умань : Уманське видавничо-поліграфічне підприємство, 2009. – 347 с.

  3.      Гаврилюк Л.А. Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] / Л.А.Гаврилюк, А.Л.Бержанір, М.І.Дяченко; За ред. Л.А.Гаврилюка. –Умань: УВПП, 2011.– 415 с.

  4.      Бержанір А.Л. Становлення взаємодії влади, бізнесу і суспільства в ринкових умовах [Текст]: / А.Л. Бержанір // Науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки» «Sustainable development of economy» // Університет економіки і підприємництва – Хмельницький, 2013. – Вип. № 3’2013 [20]. – С. 18 – 21.

  5.      Музиченко А.С. Моделі взаємодії влади та бізнесу в умовах ринкової економіки [Текст]: / А.С. Музиченко, А.Л. Бержанір // Науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки» «Sustainable development of economy» // Університет економіки і підприємництва – Хмельницький, 2013. – Вип. № 4’2013 [21]. – С. 24 – 28.

  6.      Музиченко А.С. Державно-приватне партнерство як інститут взаємодії влади та бізнесу [Текст]: / А.С. Музиченко, А.Л. Бержанір // Збірник наукових праць «Економічний простір» // Придніпровська державна академія будівництва та архітектури – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. № 75. – С. 100 – 108.

  7.      Бержанір А.Л. Роль державно-приватного партнерства у соціально-економічному розвитку регіонів [Текст]: / А.Л. Бержанір // Науковий журнал «Вісник Хмельницького національного університету» // Хмельницький національний університет – Хмельницький, 2013. – Економічні науки. – Том 3. – С. 54 – 56.

  8.      Музыченко А.С. Институционализация системы государственно-частного партнерства в Украине [Текст]: / А.С. Музыченко, А.Л. Бержанир // Азимут научных исследований: экономика и управление. – Тольятти: Институт направленного образования. – 2013. – №3. – С. 14–17 (0,17 друк. арк.).

  9.      Бержанір А.Л. Сутність, принципи та чинники системи соціального партнерства [Текст]: / А.Л. Бержанір А.Л. // Інноваційна складова сучасної економічної динаміки: колективна монографія / за ред. В.Ф. Беседіна, А.С. Музиченка // Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини – Умань, 2013. – С. 128 – 132.

  10.  Бержанір А.Л. Роль державно-приватного партнерства у соціально-економічному розвитку регіонів [Текст]: / А.Л. Бержанір // Науковий журнал «Вісник Хмельницького національного університету» // Хмельницький національний університет – Хмельницький, 2013. – Економічні науки. – Том 3. – С. 54 – 56.

  11.  Бержанір А.Л. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності туристичного бізнесу [Текст]: / А.Л. Бержанір // Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції ,,Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти” 22 березня 2013 р. / ред. кол. А.Л. Бержанір та ін. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – С. 94 – 96.

  12.  Бержанір А.Л. Соціальна відповідальність бізнесу перед суспільством [Текст]: / А.Л. Бержанір // Зб. матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичній інтернет-конференції «Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України» 1 лютого 2013 року / М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – С. 13 – 15.

  13.  Бержанір А.Л. Теоретичні аспекти розвитку соціального партнерства в сучасних умовах [Текст]: / А.Л. Бержанір // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів «Україна в системі світових економічних процесів» 27 – 28 вересня 2013 року. – Харків: Міжнародний Слов’янський університет, 2013.– С. 95 – 97.

  14.  Бержанір А.Л. Корпоративна соціальна відповідальність як чинник підвищення ефективності сучасного бізнесу [Текст]: / А.Л. Бержанір // Збірник наукових праць ,,Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia. Економіка і організація управління”// Донецький національний університет – Вінниця, 2014. – Випуск № 1 (17)–2 (18). – С. 43–48.

  15.  Бержанір А.Л. Роль інноваційної політики держави у розвитку бізнесу [Текст]: / А.Л. Бержанір А.Л. // Інноваційна модель розвитку: тенденції та перспективи економічної трансформації: колективна монографія / за ред. В.Ф. Беседіна, А.С. Музиченка. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – С. 11–16.

  16.  Бержанір А.Л. Напрями співпраці держави та бізнесу у розвитку інноваційної економіки [Текст]: А.Л. Бержанір // Зб. наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції ,,Економіка і менеджмент-2013: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку”, 24–25 квітня 2014 р. : у 6 т. – Дніпропетровськ: Біла О.К., 2014. – Том 6. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку: держава, регіон, галузь, суб’єкт господарювання. – С. 15–17.

  17.  Бержанір А.Л. Стратегія взаємодії бізнесу з державою в умовах становлення ринкової економіки [Текст]: А.Л. Бержанір // Матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. ,,Сучасні тенденції економічного та соціального розвитку: держава, регіон, підприємство”, 19 лютого 2014 р. – Луганськ: Русь, 2014. – С. 190 –191.

  18.  Бержанір А.Л. Роль держави у розвитку туристичного бізнесу [Текст]: / А.Л. Бержанір // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції ,,Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти”, 28 березня 2014 р. / ред. кол. А.Л. Бержанір та ін.: у 2 ч. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – Ч.1. – С. 113 – 115.

  19.  Бержанір А.Л. Особливості формування механізму корпоративної соціальної відповідальності [Текст]: / А.Л. Бержанір // Матеріали Міжнародної інтернет-конференції ,,Актуальні проблеми розвитку національної економіки”, 22 жовтня 2014 року / ред. кол. Митяй О.В.– Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – С. 38 – 41.

  20.  Бержанір А.Л. Концептуальні засади розвитку корпоративної соціальної відповідальності [Текст]: / А.Л. Бержанір // Матеріали ІІI Міжнародної науково-практичної конференції ,,Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи”, 30–31 жовтня 2014 року. – Кременчук, 2014. – С. 42–44.

  21.  Бержанір А.Л. Корпоративна соціальна відповідальність і сталий розвиток туристичного бізнесу [Текст]: / А.Л. Бержанір // Матеріали ІІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції ,,Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти”, 25 березня 2015 р. / ред. кол. А.Л. Бержанір та ін.: у 2 ч. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015. – Ч.1. – С. 102–105.

  22.  Бержанір А.Л. Світовий досвід забезпечення взаємодії влади та бізнесу в економічних системах [Текст]: / А.Л. Бержанір // Вісник Донецького національного університету // Донецький національний університет – Вінниця, 2015. – Серія В. Економіка і право. – № 1. – С. 32–35.