Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Дем’янишина Олеся Андріївна

  Опубліковано 3 роки назад

  Демянишина

  Посада: доцент
  Науковий ступінь: кандидат економічних наук
  Стаж роботи: 11 роки
  Біографія
  У 2003 р. здобула вищу освіту в Уманській державній аграрній академії за спеціальністю «Облік і аудит» (диплом магістра з відзнакою).

  У 2009 році здобула другу вищу освіту в ПВНЗ «Європейський університет», за спеціальністю «Фінанси і кредит», спеціалізація «Фінансовий менеджмент» (диплом спеціаліста з відзнакою)

  У 2013 році захистила дисертацію на тему «Організація розвитку сільських територій в системі відродження агросфери», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством»

  Має багаторічний досвід практичної діяльності у сфері бухгалтерського обліку

  На кафедрі маркетингу та управління бізнесом працює з жовтня 2015 року – на посаді доцента кафедри.

  Сфера наукових інтересів: роль маркетингу в управлінні соціально-економічним розвитком регіону. маркетингові дослідження ринку праці (Вінницька область)

  Читає курси: ринок праці, стратегічне управління, стратугічний менеджмент, стратегічний маркетинг,

  Знання мов: українська, російська, англійська (з словником).

  Захоплення: кімнатні рослини, в’язання, спорт
  Основні наукові праці

  1.  Дем’янишина О.А. Організація розвитку сільських територій в системі відродження агросфери (на матеріалах Вінницької області). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України, Київ, 2012. – 24 с.

  2.  Дем’янишина О.А. Міжнародний досвід розвитку сільських територій: уроки для України / О.А. Дем’янишина // Економіка АПК. – 2010. – № 9. – С. 114–120

  3.  Дем’янишина О.А. Науково-методичні й організаційні засади розвитку сільських територій / О.А. Дем’янишина // Економіка АПК. – 2005. – № 6. – С. 122–128.

  4.  Дем’янишина О.А. Соціально-економічний розвиток сільських територій Вінницької області у просторовому вимірі / О.А. Дем’янишина // Економіка АПК. – 2011. – № 8. – С. 107–113

  5.  Дем’янишина О.А. Шляхи фінансування розвитку та підвищення конкурентоспроможності сільських територіальних громад / О.А. Дем’янишина // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Полтава: ПДАА, 2011. – Вип. 2, Т. 3. Економічні науки. – С. 67–70

  6.  Дем’янишина О.А. Оцінка рівня ефективності сучасного механізму організації розвитку сільських територій / О.А. Дем’янишина // Економіка АПК. – 2012. – № 3. – С. 144–149

  7.  Дем’янишина О.А. Місце господарств населення в розвитку сільських територій Вінницької області / О.А. Дем’янишина // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 119–123

  8.  Дем’янишина О.А. Розвиток сільських територій Вінницької області: аналітичний аспект / О.А. Дем’янишина // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. – 2014. -№ 4 – С. 110 – 116

  9.  Дем’янишина О.А. Розвиток сільських територій Вінницької області: організаційно-аналітичний аспект : Монографія. / О.А. Дем’янишина – Умань: ПП Жовтий. – 2014. – 160 с.

  10.            Дем’янишина О.А Селянський син: дух і справа академіка Володимира Юрчишина / за ред. чл.-кор. НАН України О.М. Бородіної; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2015р. – С. 156 -159

  11.            Демьянишина О.А. Роль программ развития сельских территорий Украины: международный опыт / О.А. Демьянишина // Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам ХVІ международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки ХХІ века» 1 часть, г. Харьков: сборник со статьями. – Х.: научно-информационного центра «Знание», 2016. 122с. (С. 99 – 104)

  12.            Дем’янишина О.А. Проблеми та перспективи розвитку ринку праці Вінницької області / О.А. Дем’янишина // Економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів: [збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 23 жовтня 2015 р.] – Київ. – 2015. – С. 55-61

  13.            Дем’янишина О.А. Механізм мотивування працівників аграрної сфери / О.А. Дем’янишина // Аграрна наука, освіта, виробництво: Європейський досвід для України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 17-18 листопада 2015 року – Житомир: ЖНАЕУ, 2015. – С. 887 – 889.

  14.            Дем’янишина О.А. Роль лідера в розвитку сільських територій / О.А  Дем’янишина // Прогнозування економічного та соціального розвитку національної економіки: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 22 квітня 2016 р.). – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016. С. 25 – 28

  15.            Дем’янишина О.А. Оцінка програм розвитку сільських територій: загальнометодична основа державного управління розвитком: матеріали Другої науково-практичної конференції молодих вчених [«Продуктивні сили та продовольча безпека країни»], / (Київ, 2010 р.) / О.А. Дем’янишина – К. : ННЦ ІАЕ, 2010. – С. 88–95

  16.  Дем’янишина О.А. Організація комплексного розвитку сільської території: Науковий вісник / О.А. Дем’янишина, наук. редактор А.С. Музиченко. – Умань: СПД Сочінський, 2008. – Вип. 2. – С. 43–49

  17.  Кепко В.М. Соціально-економічні особливості розвитку сільських територій регіону / В.М.Кепко, О.А. Дем’янишина // Збірник наукових праць Таврійського ДАТУ (економічні науки) / За ред.. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. № 1 (21), том 2. – С. 116 -124 (Особистий внесок автора: досліджено сучасний стан соціально-економічного розвитку сільських територій Вінницької області).

  18.  Дем’янишина О.А. «Викидні» боргові зобов’язання – облігації, що приносять великий дохід / О.А. Дем’янишина // Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах глобалізації та інтернаціоналізації виробництва: колективна наукова монографія / За наук. ред. к.е.н., доц. Дякон Л.Л.- Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»). -2013. – С. 48 – 52 (Особистий внесок автора: досліджено ринок «викидних» боргових зобов’язань, як дохідних облігацій).