Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Наукова школа “Інноваційна стратегія в системі управління національною економікою”

  Опубліковано 3 роки назад

  «Інноваційна стратегія в системі управління національною економікою»

  zav.kaf Керівник школи – доктор економічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла  Тичини Чирва Ольга Григорівна.

  У 2014 році Ольга Григорівна захистила дисертацію на тему «Стратегічне управління конкурентоспроможністю харчових підприємств: теорія, методологія, практика» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (диплом доктора економічних наук ДД № 003644).

  Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ – IV рівня акредитації – 12 років, з них в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини – 14 років.

  Чирва О.Г. з 2002 р. по 2004 р. брала активну участь у розробці науково-дослідних тем, зокрема: «Науково-методичні основи залучення інвестицій в регіони» (номер державної реєстрації 0102U007334). Керувала держбюджетними темами «Умови реалізації національних економічних інтересів України: маркетинговий та інтеграційний аспекти» (державний реєстраційний номер 0111U007540); «Місцеві фінанси в економічній системі держави» (державний реєстраційний номер 0109U000008); «Проблеми розвитку нових інтегрованих структур в АПК» (державний реєстраційний номер 0113U000327).

  О.Г. Чирва є ініціатором проведення всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференцій: «Культурна спадщина України» (Умань, 2009); «Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України» (Умань, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016); «Політичні, правові та фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки України: стратегія і перспективи» (Умань, 2012, 2013, 2014).

  Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми фінансового забезпечення розвитку економіки та соціальної сфери» (26 травня 2016 р., м. Умань); І Всеукраїнського форуму «Стратегічне партнерство влади, освіти та бізнесу» (29 вересня 2016 р., м. Умань); Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи» (29 вересня 2016 р., м. Умань); Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми розвитку національної економіки» (01 грудня 2016 р., м. Умань).

  Є членом редакційної колегії щоквартальних наукових журналів «Вектор науки» та «Азимут научных исследований экономика и управление» м. Тольятті, Росія; «Економічні горизонти» м. Умань, Україна.

  За вагомий особистий внесок у розвиток системи вищої освіти, розробку і впровадження в галузі науки була нагороджена грамотою Черкаської обласної державної адміністрації (2008 р.), почесною грамотою Міністерства освіти України (2009 р.), неодноразово була відзначена грамотами Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

  О.Г. Чирва на високому професійному рівні здійснює керівництво науковою роботою здобувачів наукового ступеня кандидата наук та доктора наук.

  Має 260 публікацій, з них 227 наукового та 33 навчально-методичного характеру. Із них: 59 публікацій у наукових фахових виданнях, 3 монографій (2 – одноосібні), 2 підручника (1 одноосібний) та 2 навчальних посібника рекомендованих МОН України.

  Наукова школа заснована у листопаді 2015 році на базі науково-дослідних лабораторій «Проблеми розвитку нових інтегрованих структур АПК» та «Проблеми державних фінансів України».  

  Актуальність проблематики. Реалії процесу інтеграції держав до системи світових економічних відносин, прискорення демократизації життя суспільства викликають необхідність докорінних трансформацій у наукових підходах до системи управління національною економікою. На початку ХХІ ст. стає цілком зрозуміло, що як ключовий фактор сталого економічного зростання починають превалювати інноваційні принципи розвитку. Порівняно з традиційним залученням додаткових ресурсів використання інноваційно орієнтованих методів розвитку забезпечують більш високий рівень віддачі, тому на цей час саме інноваційна сфера стає найбільш впливовим фактором конкурентоспроможності держави в міжнародній економічній системі, а інноваційна діяльність регіонів набуває значення як їх найважливішої конкурентної переваги, так і ключового фактора сталого економічного зростання. Питання сутності та ролі інноваційної стратегії в системі управління національною економікою були і залишаються найбільш складними й такими, що потребують серйозного науково-методичного вивчення та обґрунтування.

  Методологічна основа. Методологічною основою є історико-логічний та системно-структурний підходи до аналізу економічних явищ і процесів у національному і глобальному середовищі. Дослідження проводитимуться  з використанням методів: наукової абстракції, статистичного, якісного, кількісного та порівняльного аналізів, групувань і класифікації, економіко-математичного моделювання, впливу інноваційних процесів на рівень конкуренто­спроможності країн.

  Теоретична основа досліджень наукової школи «Інноваційна стратегія в системі управління національною економікою»: питання щодо обрання шляхів стратегічного розвитку країн на інноваційній основі, визначення алгоритмів, методів, механізмів стратегічного управління, які постійно перебувають у центрі уваги таких науковців, як С. Глазьєв, Д. Львов, Г. Фетисов, В. Аньшин, О. Дагаєв, Г. Менш, Ю. Яковець та ін. Теоретичною базою дослідження стали праці таких зарубіжних учених, як І. Ансофф, Р. Базель, Б. Берман, С. Блек, Д. Бойт, Р. Браун, Г. Картер, С. Міллер. Питання інноваційного розвитку країн на сучасному етапі глобалізаційних процесів досліджували вітчизняні науковці: В. Базилевич, В. Герасимчук, О. Каніщенко, Л. Кістерського, А. Кредісова, Н. Мазуріної, В. Онищенка, В. Парсяка, О. Рогача, Г. Рогова, А. Старостіна І. Ткаченка, А. Філіпенка, Т. Циганкової, М. Чумаченка, Н. Чурілова, О. Шниркова.

  Проте, незважаючи на цінність їхніх досліджень, результати перетворень у світовій і вітчизняній економіці, зумовлені досягненнями інноваційної діяльності, управлінських, фінансових та науково-технічних заходів, потребують постійного вдосконалення застосування інноваційної моделі, здатної підтримувати складні проекти з високим ступенем технічного і фінансового ризику

  Завдання наукової школи:

  • аналіз та визначення особливостей інноваційних стратегій для подальшого використання кращого досвіду під час розроблення механізмів формування та реалізації їх в Україні;
  • формування теоретичних засад стратегічного управління інвестиційним кліматом в економіці України з метою визначення стратегічних пріоритетів інноваційного розвитку національної економіки;
  • узагальнення теоретичних підходів та розроблення практичних рекомендацій щодо формування інноваційної моделі розвитку економіки України;
  • висвітлення сутності інноваційних стратегій вітчизняних підприємств та дослідження проблем їх впровадження в умовах мінливого конкурентного оточення;
  • виявлення особливостей впливу інновацій та інвестицій на соціально-економічну ситуацію в Україні;
  • визначення перспективних напрямів розвитку національної економіки та роль держави у цьому процесі;
  • виявлення особливостей впливу інновацій та інвестицій на соціально-економічну ситуацію в Україні.

  Наукові напрями досліджень наукової школи:

  • структура національної економіки, структурна політика та механізм її реалізації;
  • моделі державного регулювання національною економікою;
  • теорія та практика прогнозування та макроекономічне планування в системі державного управління національною економікою, окремих сфер і галузей;
  • економічна безпека національної економіки;
  • інвестиційний процес, державна інвестиційна політика та механізм її реалізації;
  • інноваційний розвиток, державна інноваційна політика, науково-технічна політика та механізм її реалізації;
  • стратегія економічного розвитку (стратегія макроекономічного розвитку, стратегічне планування розвитку окремих макроекономічних процесів: науково-технічний прогрес, інвестиції, інновації тощо);
  • прогнозування соціально-економічного розвитку національної економіки;
  • програми соціально-економічного розвитку та державні цільові програми;
  • прогнозування та державне регулювання окремих макроекономічних процесів (виробництво, доходи, споживання інвестиції, інфляція, валютний курс тощо);
  • прогнозування та державне регулювання довгострокового економічного розвитку;
  • підприємництво як соціально-економічне явище;
  • виробничо-господарська діяльність підприємства.;
  • маркетингова та логістична діяльність підприємства;
  • інвестиційна й інноваційна діяльність підприємства;
  • фінансово-економічні результати діяльності підприємства: конкурентоспроможність підприємства на внутрішньому ринку; реструктуризація та санація підприємства; банкрутство та ліквідація підприємства;
  • управління виробничо-господарською діяльністю підприємства;
  • функції та технологія управління підприємством (менеджмент);
  • ефективність управління персоналом на підприємстві;
  • прогнозування перспектив технологічного оновлення підприємств з урахуванням загальних тенденцій науково-технічного й інноваційного розвитку.

  Інформація про членів наукової школи:

  Олійник К. А. Тема дисертаційної роботи: «Фінансове забезпечення малих сільськогосподарських підприємств», спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Захист відбувся 31 травня 2013 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 38.806.01 Миколаївського національного аграрного університету.

  Негоденко В. С. Тема дисертаційної роботи: «Формування та розвиток маркетингової діяльності на підприємствах агропроодовольчої сфери», спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Захист відбувся 27 серпня 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.088.04 Одеської національної академії харчових технологій.

  Осьмьоркіна Н. М. Тема дисертаційної роботи: «Особливості страхування сільськогосподарських підприємств», спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Захист відбувся 3 квітня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.832.02 у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка.

  Вишнівська Н.В. Тема дисертаційної роботи: «Особливості регулювання між бюджетних відносин в Україні», спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

  Коган Н.Ю. Тема дисертаційної роботи: «Ринок землі сільськогосподарського призначення в Україні: формування та тенденції розвитку», спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

  Бужин О.О. Тема дисертаційної роботи: «Організаційно-економічні інновації у сільському господарстві в контексті продовольчої та екологічної безпеки», спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

  Бойко М.В. Тема дисертаційної роботи: «Стратегічне управління маркетинговою діяльністю підприємств», спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

  Основні досягнення наукової школи:

  • Громадське визнання досягнень представників школи (премії, конкурси, гранти, нагороди).

  Співпраця з ВНЗ, науковими установами, загальноосвітніми навчальними закладами: представники наукової школи мають тісні зв’язки з ВНЗ України та суб’єктами господарювання на базі яких проводиться апробація дисертаційних досліджень.

  Календар

  Грудень 2018
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  « Бер    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31